Община Бобов дол

Доставка на хранителни продукти по следните групи: „Пакетирани стоки, Зеленчукови и плодови консерви, Плодове и зеленчуци, Месо и месни продукти – риба и яйца, Хляб и хлебни изделия, Мляко и млечни продукти”, за нуждите на детските градини на територията на община Бобов дол за срок от една година

Дата и час на публикуване: 2016-12-07 14:19:06
Статус: възложена

Доставката на хранителните продукти по групи: пакетирани стоки, зеленчукови и плодови консерви, плодове и зеленчуци, месо и месни продукти – риба и яйца, хляб и хлебни изделия, мляко и млечни продукти ще се извършва по предварителна заявка на възложителя или упълномощен от него представител, съгласно условията на договора и техническата спецификация и при спазване на:1. Закон за храните; 2. Наредба за изискванията към храните със специално предназначение              ( Приета с ПМС № 249 от 06.11.2002 г., обн. ДВ бр.107/2002 г., в сила от 01.04.2004 г., изм. ДВ, бр. 86 от 02.11.2010 г.)3. Наредба № 5 от 25.05.2006 на МЗ за хигиена на храните;4. Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения; 5. Наредба № 9 /16.09. 2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата (Обн. ДВ. бр.73 от 20 Септември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 3 Ноември 2015г.); 6. Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци и всички други нормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на предмета на поръчката и качеството и годността за консумация на хранителните продукти, предмет на поръчката. Периодичността на доставките е както следва:„Хляб и хлебни изделия” - всеки работен ден;„Месо и месни продукти, риба и яйца” - два пъти седмично;„Мляко и млечни продукти”- два пъти седмично;„Пакетирани стоки”- веднъж седмично;„ Зеленчукови и плодови консерви - веднъж седмично;„Плодове и зеленчуци”- веднъж седмично;

Индивидуален номер на процедурата: 0001695
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 58000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000, 15100000, 15220000, 15400000, 15500000, 15800000, 15810000, 03200000, 03210000, 03220000, 03221000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-19 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи
 • Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-12-07 14:20:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059656040
  Удостоверено време: 07.12.2016 14:20:33
  Удостоверено време по UTC: 07.12.2016 12:20:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-12-07 14:21:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059656167
  Удостоверено време: 07.12.2016 14:21:31
  Удостоверено време по UTC: 07.12.2016 12:21:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-12-07 14:23:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059656438
  Удостоверено време: 07.12.2016 14:23:44
  Удостоверено време по UTC: 07.12.2016 12:23:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-12-07 14:45:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059659005
  Удостоверено време: 07.12.2016 14:45:17
  Удостоверено време по UTC: 07.12.2016 12:45:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срок

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 14:30:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061708271
  Удостоверено време: 20.12.2016 14:30:32
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2016 12:30:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-04 12:52:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064099858
  Удостоверено време: 04.01.2017 12:52:02
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2017 10:52:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 2/ 05.01.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-10 10:36:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064922408
  Удостоверено време: 10.01.2017 10:36:25
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2017 08:36:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори