Община Бобов дол

Доставка и монтаж на система за производство на водородно-кислородна смес по метода импулсна електролиза на вода за сградата на Общинска администрация – Бобов дол, гр. Бобов дол – 1 бр.“ по проект № BGENVIRONM ENT-4.004-0004

Дата и час на публикуване: 2023-08-24 16:39:46
АОП номер: 00599-2023-0008 Статус: отворена

В рамките на настоящата поръчка Изпълнителят следва да извърши: Изработване на схема за инсталация и монтаж на система за производство на водородно-кислородна смес по метода импулсна електролиза на вода, индивидуално за котелната инсталация на настоящата сграда;Доставка на система за производство на водородно-кислородна смес по метода импулсна електролиза на вода със следните задължителни компоненти: електролизьори за производство на водородно гориво по метода на импулсна електролиза; софтуер за управление на производствения процес по метода на импулсната електролиза; електроника за управление на производствения процес по метода на импулсната електролиза; система за наблюдение на отработените газове и обратна връзка към системата за управление на горивния процес; система за подготовка, пречистване и автоматично зареждане на водата, необходима за електролизерите; модифицирани според режимите на работа;Интегриране на системата към съществуваща горивна инсталация, включително изграждане на отделни газови пътища с отделни дюзи за водородно-кислородната смес;Монтаж/инсталация на система за производство на водородно-кислородна смес по метода импулсна електролиза на вода и въвеждане в експлоатация (в т.ч. настройване и тестване) на доставената апаратура;Обучение на служители от персонала на възложителя за работа с доставената апаратура;Гаранционна отговорност за качеството на доставената апаратура и доставка на необходимите части и материали в рамките на предложения гаранционен срок.

Индивидуален номер на процедурата: 0007233
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 70666.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 42164000
Краен срок за подаване на оферта: 2023-09-18 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140