Община Бобов дол

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини на територията на община Бобов дол за срок от 12 месеца”

Дата и час на публикуване: 2023-03-22 22:42:59
АОП номер: 00599-2023-0003 Статус: отворена

Доставката на хранителните продукти за нуждите на Детските градини на територията на община Бобов дол е по предварителна заявка на възложителя или упълномощен от него представител, съгласно условията на договора, техническата спецификация и при спазване на действащата нормативна уредба, гарантиращи качественото изпълнение на предмета на поръчката и качеството и годността на консумация на хрпанителни продукти, предмет на поръчката.

Индивидуален номер на процедурата: 0007175
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 97738.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2023-04-11 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140