Община Бобов дол

Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища ІV-то класна пътна мрежа на територията на Община Бобов дол за календарната 2022 година

Дата и час на публикуване: 2022-02-04 16:08:46
АОП номер: 00599-2022-0003 Статус: възложена

Обхватът на поръчката включва услуги по зимно  поддържане и снегопочистване на общински пътища  ІV-то класна пътна  мрежа на територията на  Община  Бобов дол за календарната 2022 година”. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, описани в техническата спецификация вид и обхват. Обхватът на дейностите е подробно описан в Техническата спецификация и Проект на договор, неразделна част от документацията за участие. Услугата трябва да отговаря на данните от техническата спецификация към документацията за обществена поръчка.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0007026
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 128083.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90620000
Краен срок за подаване на оферта: 2022-02-28 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140