Община Бобов дол

Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Бобов дол

Дата и час на публикуване: 2021-06-25 16:49:52
АОП номер: 00599-2021-0008 Статус: прекратена

 

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител - координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение и осигуряващ пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на община Бобов дол.В качеството на координатор на балансираща група изпълнителят следва да прогнозира потреблението на обекта на възложителя и да извършва планиране и договаряне на конкретните количества активна нетна електрическа енергия ниско напрежение съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Списък на средствата за търговско измерване  на ел. енергия на Община Бобов дол кл. № 210006358098, 210006590405, 210006603073, 210006358296 и 210006356615 са посочени в Приложение към техническата спецификация. Общ прогнозен обем на поръчката -  584.00MWh.нетна активна електрическа енергия за период от  12 /дванадесет/ календарни месеца.

 

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0006864
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 130000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2021-07-22 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140