Община Бобов дол

„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища ІV-то класна пътна мрежа на територията на Община Бобов дол за календарната 2021 година”

Дата и час на публикуване: 2021-01-14 15:36:11
Статус: отворена

Обхватът на поръчката включва услуги по зимно  поддържане и снегопочистване на общински пътища  ІV-то класна пътна  мрежа на територията на  Община  Бобов дол за календарната 2021 година”. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, описани в техническата спецификация вид и обхват.

Обхватът на дейностите е подробно описан в Техническата спецификация и Проект на договор, неразделна част от документацията за участие. Услугата трябва да отговаря на данните от техническата спецификация към документацията за обществена поръчка.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0006636
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90620000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140