Община Бобов дол

„Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 11:04:41Последна промяна: 2020-06-15 11:04:37
АОП номер: 00599-2020-0004 Статус: възложена

Рекултивацията на общинското сметище е комплекс от инженерни, мелиоративни и ландшафтни дейности, възстановяващи терена, правейки го безопасен и годен за ползване. Проектът обхваща работи по закриване и рекултивация на съществуващото депо, като рекултивацията включва два етапа: техническа и биологична.Техническа рекултивация-строителни дейности свързани с реализацията на техническата рекултивация на депото, без които е невъзможно въвеждането на обекта в експлоатация съгласно ЗУТ и издаване на протокол за приемане, съгласно Наредба № 26/1996 г. Биологична рекултивация-комплекс от лесотехнически, агрохимически, технологични и мелиоративни мероприятия:обработване на почвата, брануване,  наторяване(минерално торене)  за създаване на горски масиви от дървесна и храстова растителност, засяване на подходящи за условията тревни смески, които се извършват след изпълнение на техническата със средства от общината.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0006445
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 645820.56 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45112350
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-14 17:15:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140
Документи