Община Бобов дол

Доставка на газьол за ПКЦ за нуждите на детските градини и сградата на Общинска администрация, гр. Бобов дол

Дата и час на публикуване: 2019-10-24 16:42:02
АОП номер: 00599-2019-0004 Статус: възложена

Доставката, предмет на настоящата обществена поръчка е за газьол за ПКЦ, включено в списъка на стоките по чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП. Прогнозното количество е до 65 000 л за нуждите на детските градини и сградата на Общинска администрация, гр. Бобов дол за период от 12 месеца.

Индивидуален номер на процедурата: 0005632
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 120000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140
Документи