Община Бобов дол

„Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи по проект № BG06RDNP001-7.001-0103:„Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици – улица „Васил Демиревски“, улица „Св. Св. Кирил и Методий“, улица „Цар Самуил“, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бобов дол“

Дата и час на публикуване: 2019-08-23 14:43:16Последна промяна: 2019-08-23 14:43:04
АОП номер: 00599-2019-0003 Статус: възложена

В рамките на настоящата обществена поръчка Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи по проект №BG06RDNP001-7.001-0103: „Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици – улица „Васил Демиревски“, улица „Св.Св. Кирил и Методий“, улица „Цар Самуил“, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бобов дол“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., следва да бъдат извършени строително-монтажни работи в съответствие с издадените строителни книжа при спазване на технологичната последователност и срокове, в т.ч.:Реконструкция и рехабилитация на улици в град Бобов дол: улица „Цар Самуил“, улица „Свети свети Кирил и Методий“, улица „Васил Демиревски“ – 8 123 м2;Реконструкция и рехабилитация на тротоари към улица „Цар Самуил“ в гр. Бобов дол – 1 431 м2;Реконструкция и рехабилитация на тротоари към улица „Кирил и Методий“ в град Бобов дол – 710 м2;Реконструкция и рехабилитация на тротоари към улица „Васил Демиревски“ в град Бобов дол – 1 446 м2;Ремонт на големи съоръжения в град Бобов дол – 1 брой, съгласно одобрен инвестиционен проект, техническа спецификация и количествено -стойностни сметки. Обектът  е  ІV-та  категория съгласно чл.137, ал.1, т. 4, буква “а” от ЗУТ и чл. 8, ал.1, т.2 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите и във връзка с чл.5, ал.1, т.2 от Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (обн. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2017 г. ) и на основание чл.5, ал.6, т.2.4.1. – обектът е втора група, четвърта категория - строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "а" Закона за устройство на територията - частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях. 

Индивидуален номер на процедурата: 0005336
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 912566.84 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233252
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-24 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895 656140
Документи
 • Решение изх.№12-00-127/23.08.2019 г. за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-23 14:47:55
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107321961
  Удостоверено време: 23.08.2019 14:47:55
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2019 11:47:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление изх.12-00-128/23.08.2019 г. за поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-08-23 14:49:58
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107322059
  Удостоверено време: 23.08.2019 14:49:58
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2019 11:49:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-23 14:51:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107322175
  Удостоверено време: 23.08.2019 14:51:54
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2019 11:51:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-08-23 14:53:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107322261
  Удостоверено време: 23.08.2019 14:53:47
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2019 11:53:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-23 14:58:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107322465
  Удостоверено време: 23.08.2019 14:58:10
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2019 11:58:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-08-23 14:58:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107322505
  Удостоверено време: 23.08.2019 14:58:55
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2019 11:58:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Инвестиционен проект

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2019-08-23 14:59:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107322554
  Удостоверено време: 23.08.2019 14:59:45
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2019 11:59:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-08 16:54:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110005969
  Удостоверено време: 08.10.2019 16:54:17
  Удостоверено време по UTC: 08.10.2019 13:54:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1А от 09.10.2019 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-09 14:58:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110052066
  Удостоверено време: 09.10.2019 14:58:30
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2019 11:58:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти (изх.№26-00-298/20.12.2019 г.)

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-12-20 12:27:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114688796
  Удостоверено време: 20.12.2019 12:27:20
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2019 10:27:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-10 16:34:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115936444
  Удостоверено време: 10.01.2020 16:34:54
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2020 14:34:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-10 16:36:26
  Дата и час на промяна: 2020-01-10 17:21:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115938645
  Удостоверено време: 10.01.2020 17:21:49
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2020 15:21:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №З-10 от 10.01.2020 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-01-10 16:37:32
  Дата и час на промяна: 2020-01-10 17:20:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115938600
  Удостоверено време: 10.01.2020 17:20:39
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2020 15:20:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение изх.№26-00-24 от 16.01.2020 г.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-01-16 15:50:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116257566
  Удостоверено време: 16.01.2020 15:50:13
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2020 13:50:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение по 43, ал.4 от ЗОП изх.№26-00-25/16.01.2020 г. до ДЗЗД "СМР ГРУП БОБОВ ДОЛ"

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-01-16 15:53:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116258907
  Удостоверено време: 16.01.2020 15:53:10
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2020 13:53:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение по чл.43,ал.4 от ЗОП изх.№26-00-24/16.01.2020 г. до "ЕКОДИН" ЕООД

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-01-16 16:04:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116268632
  Удостоверено време: 16.01.2020 16:04:44
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2020 14:04:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №13 от 17.02.2020 г. за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-02-19 14:51:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118498761
  Удостоверено време: 19.02.2020 14:51:57
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2020 12:51:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №1 - Техническа спецификация

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-02-19 14:52:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118498860
  Удостоверено време: 19.02.2020 14:52:47
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2020 12:52:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №2 - Техническо предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-02-19 14:53:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118498944
  Удостоверено време: 19.02.2020 14:53:42
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2020 12:53:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №3 - Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-02-19 14:54:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118499031
  Удостоверено време: 19.02.2020 14:54:31
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2020 12:54:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление изх.№12-00-44/20.02.2020 г. за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-02-20 16:07:34
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118551096
  Удостоверено време: 20.02.2020 16:07:34
  Удостоверено време по UTC: 20.02.2020 14:07:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори