Община Бобов дол

„Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи по проект № BG06RDNP001-7.001-0103:„Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици – улица „Васил Демиревски“, улица „Св. Св. Кирил и Методий“, улица „Цар Самуил“, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бобов дол“

Дата и час на публикуване: 2019-08-23 14:43:16Последна промяна: 2019-08-23 14:43:04
АОП номер: 00599-2019-0003 Статус: затворена

В рамките на настоящата обществена поръчка Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи по проект №BG06RDNP001-7.001-0103: „Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици – улица „Васил Демиревски“, улица „Св.Св. Кирил и Методий“, улица „Цар Самуил“, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бобов дол“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., следва да бъдат извършени строително-монтажни работи в съответствие с издадените строителни книжа при спазване на технологичната последователност и срокове, в т.ч.:Реконструкция и рехабилитация на улици в град Бобов дол: улица „Цар Самуил“, улица „Свети свети Кирил и Методий“, улица „Васил Демиревски“ – 8 123 м2;Реконструкция и рехабилитация на тротоари към улица „Цар Самуил“ в гр. Бобов дол – 1 431 м2;Реконструкция и рехабилитация на тротоари към улица „Кирил и Методий“ в град Бобов дол – 710 м2;Реконструкция и рехабилитация на тротоари към улица „Васил Демиревски“ в град Бобов дол – 1 446 м2;Ремонт на големи съоръжения в град Бобов дол – 1 брой, съгласно одобрен инвестиционен проект, техническа спецификация и количествено -стойностни сметки. Обектът  е  ІV-та  категория съгласно чл.137, ал.1, т. 4, буква “а” от ЗУТ и чл. 8, ал.1, т.2 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите и във връзка с чл.5, ал.1, т.2 от Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (обн. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2017 г. ) и на основание чл.5, ал.6, т.2.4.1. – обектът е втора група, четвърта категория - строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "а" Закона за устройство на територията - частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях. 

Индивидуален номер на процедурата: 0005336
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 912566.84 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233252
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-24 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140
Документи