Община Бобов дол

„ Аварийно възстановяване на участък от улица „Станке Димитров“ между о.т.48 и о.т.49 в село Мламолово, чрез изграждане на анкерирана стоманобетонна стена, стеничка с ригола и канавка, село Мламолово“

Дата и час на публикуване: 2019-06-06 11:06:01Последна промяна: 2019-06-06 11:05:37
АОП номер: 00599-2019-0002 Статус: възложена

Аварийно възстановяване на участък от улица „Станке Димитров“ между о.т.48 и о.т.49 в село Мламолово, чрез изграждане на подпорна стеничка с ригола и канавка- L=83 м и анкерирана стоманобетонна стена-L=30м. За изпълнението на обекта са налице: (1) съгласуван и одобрен Технически проект от главния архитект на община Бобов дол по части: Конструктивна,Геодезия, Доклад за проведени инженерно-геоложки проучвания, Временнаорганизация и безопасност на движението, План за безопасност и здраве,План за управление на строителните отпадъци, подробни количествени сметки и (2) Разрешение за строеж №8/13.05.2016 г., презаверено от главния архитект на община Бобов дол на 07.05.2019 г. на основание чл.153, ал.3 от Закона за устройство на територията.

Индивидуален номер на процедурата: 0005008
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 323978.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-17 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи