Община Бобов дол

Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи на обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ „Дружба“, кв. Миньор, гр. Бобов дол“ по проект №10/07/2/0/00411

Дата и час на публикуване: 2018-05-30 18:10:49Последна промяна: 2018-05-30 18:10:01
АОП номер: 00599-2018-0002 Статус: възложена

Строително-монтажните работи по "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ "Дружба", кв. "Миньор", гр Бобов дол", в това число: строително-монтажни работи на сградата на ОДЗ "Дружба", кв. "Миньор", гр. Бобов дол - 2538 квадратни метра; Вертикална планировка - 6500 квадратни метра по проект № 10/07/2/0/00411, финансиран по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от ПРСР 2014-2020 година.

За изпълнение на горепосочените дейности са налице съгласуван и одобрен технически проек по части: Архитектура, Конструктивна, ОВК, ВиК, Технология, Ел. инсталации, Геодезия, Пожарна безопастност, Проект за управление на строителните отпадъци, План за безопастност и здраве, Енергийна ефективност, Доклад за оценка на съответствие за ЕЕ и подробни количествени сметки. Изпълнителят следва да извърши строително-монтажните работи съгласно съгласувания и одобрен Технически проект по части, подробните количествени сметки, както и въз основа на Разрешението за строеж, Заповедите дадени писмено в Заповедната книга на обекта, Условията на договора за възлагане на обществената порачка, изискванията на Възложителя и действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация.

Индивидуален номер на процедурата: 0003783
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 1324033.89 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45214100
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-02 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи
 • Решение №12-00-65/ 30.05.2018 г. за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 18:07:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084487986
  Удостоверено време: 30.05.2018 18:07:11
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 15:07:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление №12-00-66/30.05.2018 г.

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 18:12:54
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084488306
  Удостоверено време: 30.05.2018 18:12:54
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 15:12:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за обществена поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 18:14:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084488372
  Удостоверено време: 30.05.2018 18:14:02
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 15:14:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 18:14:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084488416
  Удостоверено време: 30.05.2018 18:14:59
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 15:14:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за оценка на офертите

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 18:20:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084488667
  Удостоверено време: 30.05.2018 18:20:30
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 15:20:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 18:22:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084488749
  Удостоверено време: 30.05.2018 18:22:07
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 15:22:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 18:22:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084488783
  Удостоверено време: 30.05.2018 18:22:48
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 15:22:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • част "Архитектура"

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 18:27:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084488999
  Удостоверено време: 30.05.2018 18:27:22
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 15:27:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • част "Архитектура"

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 18:28:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084489057
  Удостоверено време: 30.05.2018 18:28:28
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 15:28:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • част "ВиК"

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 18:28:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084489062
  Удостоверено време: 30.05.2018 18:28:32
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 15:28:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • част "Геодезия"

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 18:29:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084489095
  Удостоверено време: 30.05.2018 18:29:19
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 15:29:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • част ЕЕ

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 18:29:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084489127
  Удостоверено време: 30.05.2018 18:29:54
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 15:29:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • част Ел.инсталации

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 18:32:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084489245
  Удостоверено време: 30.05.2018 18:32:42
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 15:32:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • част Конструктивно обследване

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 18:33:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084489296
  Удостоверено време: 30.05.2018 18:33:50
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 15:33:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • част ОВК

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 18:34:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084489333
  Удостоверено време: 30.05.2018 18:34:38
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 15:34:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • част Паркоустройство и благоустройство

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 18:35:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084489374
  Удостоверено време: 30.05.2018 18:35:31
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 15:35:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • част ПБЗ

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 18:36:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084489404
  Удостоверено време: 30.05.2018 18:36:07
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 15:36:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • част Пожарна безопасност

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 18:36:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084489423
  Удостоверено време: 30.05.2018 18:36:43
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 15:36:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • част ПУСО

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 18:37:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084489460
  Удостоверено време: 30.05.2018 18:37:24
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 15:37:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • част Технология

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 18:38:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084489487
  Удостоверено време: 30.05.2018 18:38:05
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 15:38:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №12-00-69/31.05.2018 г.

  Вид на документа: Обявление за изменение или допълнителна информация
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 15:09:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084556821
  Удостоверено време: 31.05.2018 15:09:38
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 12:09:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • нов образец№2 на ЕЕДОП, с попълнено коректно наименование на поръчката

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-31 15:13:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084557262
  Удостоверено време: 31.05.2018 15:13:43
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2018 12:13:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-07 16:56:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089544369
  Удостоверено време: 07.08.2018 16:56:36
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2018 13:56:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-10-16 11:51:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091629005
  Удостоверено време: 16.10.2018 11:51:32
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2018 08:51:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №З-752/ 29.10.2018 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-10-29 15:59:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092048719
  Удостоверено време: 29.10.2018 15:59:51
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2018 13:59:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от 16.10.2018 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-29 16:00:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092048778
  Удостоверено време: 29.10.2018 16:00:34
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2018 14:00:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 от 19.10.2018 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-29 16:01:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092048811
  Удостоверено време: 29.10.2018 16:01:20
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2018 14:01:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП (изх.26-00-314/01.11.2018 г.) до ДЗЗД "СБС"

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-11-01 10:28:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092144777
  Удостоверено време: 01.11.2018 10:28:50
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2018 08:28:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №6/ 18.01.2019 г. за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-23 16:43:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094658195
  Удостоверено време: 23.01.2019 16:43:25
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2019 14:43:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №1 - Техническа спецификация

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-23 16:45:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094658315
  Удостоверено време: 23.01.2019 16:45:38
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2019 14:45:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №2 - Техническо предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-23 16:46:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094658359
  Удостоверено време: 23.01.2019 16:46:56
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2019 14:46:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №3 - Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-23 16:48:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094658428
  Удостоверено време: 23.01.2019 16:48:36
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2019 14:48:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка изх. №12-00-20/22.01.2019 г.

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-01-23 16:51:57
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094658561
  Удостоверено време: 23.01.2019 16:51:57
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2019 14:51:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнително споразумение към Договор №6/18.01.2019

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-09 16:36:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104659559
  Удостоверено време: 09.07.2019 16:36:45
  Удостоверено време по UTC: 09.07.2019 13:36:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление (изх.№12-00-101/09.07. г.) за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

  Вид на документа: Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
  Дата и час на публикуване: 2019-07-09 16:39:32
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104660946
  Удостоверено време: 09.07.2019 16:39:32
  Удостоверено време по UTC: 09.07.2019 13:39:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори