Община Бобов дол

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 4
АОП номер: 00599-2019-0006статус: възложена

„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища ІV-то класна пътна мрежа на територията на Община Бобов дол за календарната 2020 година

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-23 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-02 17:09:15
АОП номер: 00599-2019-0005статус: възложена

Доставка на горива за МПС (дизелово гориво, автомобилен бензин А-95Н и газ пропан бутан) за автомобилите на Общинска администрация и автомобилите на

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2019-10-24 17:02:45
АОП номер: 00599-2019-0004статус: възложена

Доставка на газьол за ПКЦ за нуждите на детските градини и сградата на Общинска администрация, гр. Бобов дол

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2019-10-24 16:42:02
АОП номер: 00599-2019-0003статус: възложена

„Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи по проект № BG06RDNP001-7.001-0103:„Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици – улица

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-24 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-23 14:43:16
АОП номер: 00599-2019-0002статус: приключена

„ Аварийно възстановяване на участък от улица „Станке Димитров“ между о.т.48 и о.т.49 в село Мламолово, чрез изграждане на анкерирана стоманобетонна стена, стеничка

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-17 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-06 11:06:01