Община Бобов дол

„Транспорт на смесени битови отпадъци от временна площадка в землището на община Бобов дол до инсталация за третиране на смесени битови отпадъци”

Дата и час на публикуване: 2023-07-18 14:51:30
АОП номер: 00599-2023-0005 Статус: отворена

В рамките на настоящата обществена поръчка, Изпълнителят предоставя услуги, свързани с  транспорт на смесени битови отпадъци (с код 20 03 01 съгласно Наредба №2 от 27 юли 2014 г. за класификация на отпадъците), от временна претоварна площадка в поземлен имот №023002, масив 23, местност „Турски гробища“ в землището на с. Паничарево, община Бобов дол до инсталация за третиране на смесени битови отпадъци. Съгласно § 1, т.43 от ЗУО - "Транспортиране" е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност“.
Пълният обхват на дейностите е подробно описан в Техническата спецификация и Проект на договор, неразделна част от документацията за обществената поръчка.
 

Индивидуален номер на процедурата: 0007225
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 500000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 9051300
Краен срок за подаване на оферта: 2023-08-15 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140