Община Бобов дол

Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в квартал Миньор и улица Свети Спас, град Бобов дол, община Бобов дол

Дата и час на публикуване: 2022-05-26 15:46:50
АОП номер: 00599-2022-0009 Статус: отворена

Общо предвидената мрежа за рехабилитация и реконструкция в квартал „Миньор“ е 3 761,25 м. Предвидени са за подмяна 137 бр. сградни водопроводни отклонения, по-голямата част от които захранват многоетажни жилищни блокове с повече от един входа. По ул. „Свети Спас“ се подменят общо 918,50 м стари амортизирани стоманени и етернитови тръби с тръби ПЕВП DN160, DN125, DN110. Предвидени са за подмяна 34 бр. сградни водопроводни отклонения.  Обхватът на дейностите и количествата са подробно описани в Техническата спецификация и приложенията към нея.

Индивидуален номер на процедурата: 0007056
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 1917855.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45232150
Краен срок за подаване на оферта: 2022-06-08 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140