Община Бобов дол

„Транспорт на смесени битови отпадъци от площадка в землището на гр. Бобов дол до инсталация за третиране на смесени битови отпадъци”

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 16:32:01
АОП номер: 00599-2020-0003 Статус: възложена

Обект на дейностите по транспортиране са смесени битови отпадъци (с код 20 03 01 съгласно Наредба №2 от 27 юли 2014 г. за класификация на отпадъците), транспортирани до площадка за третиране на отпадъци, посочена от Възложителя или друго съоръжение, посочено от Възложителя.

Индивидуален номер на процедурата: 0006424
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 450000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90513000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-22 17:15:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140
Документи