Белфери ЕООД

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на Белфери ЕООД

Дата и час на публикуване: 2020-02-20 12:23:13Последна промяна: 2020-02-20 12:22:50
АОП номер: 00074-2020-0001 Статус: възложена

На основание чл.18, ал.1,т.12  във връзка с чл.20,ал.2, т.2 от ЗОП Възложителят взема решение да открие процедура , с предмет: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на Белфери ЕООД.

Предвид седалището на възложителя и особеностите на персонала му , ваучерите за храна трябва да се ползват в максимален брой търговски обекти на територията на град Варна и поне на 1 търговски обект в град Белослав. Доставените ваучери за храна следва да бъдат в срок на валидност и да могат да бъдат използвани като валидно платежно средство в срок не по-кратък от 6 месеца , считано от датата на издаване.

Номинална стойност на ваучерите:Ваучери от1(един), 5(пет) , 10(десет) и 20(двадесет) лева.

Реквизитите на ваучерите за храна , следва да съответстват на реквизитите подробно описани в чл22 , ал.2 от Наредба №7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ.

Срокът за изпълнение 12 месеца от датата на подписване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс.

Индивидуален номер на процедурата: 0006021
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Белослав
Прогнозна стойност: 105000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 98000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-12 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Иван Томов - Управител , Юлияна Рачева - юрисконсулт
  • Телефон/и за контакт: 0885851932
Документи