6 ОУ Свети Паисий Хилендарски

Събиране на оферти с обява за превоз на ученици от селата до VІ ОУ "Св.П.Хилендарски"

Дата и час на публикуване: 2017-09-04 09:52:25
Статус: отворена

Име на процедурата:Събиране на оферти за превоз на 45 ученика от селата до училището и обратно по график и маршрут ,определени от Възложителя,които могат да бъдат променяни при необходимот.

Изисквания към кандидатите: Да имат собствени превозни средства ,снабдени с всички необходими лицензи и разрешителни за превоз на ученици,удостоверения за техническа изправност на автобусите ,валидна застраховка "Граждански отговорност".Водачите на автобусите да имат най-малко 2г. професионален опит и минимална възраст 25г.Поддържката на превозните средства ,както и зареждането с горивно-смазочни материали е за сметка на Изпълнителя.

Критерий за възлагане: Най-ниска цена.

Обект на обществената поръчка : за услуги.

Прогнозна стойност: 49000лв без ДДС.

Код съгласно класификатора на ОП (CPV):60130000

Краен срок за подаване на офертите: 12.09.2017г. 12:00ч

Лице за контакти :Мая Николова

Телефон за връзка :0882 885196

Индивидуален номер на процедурата: 0002858
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Кюстендил
Прогнозна стойност: 49000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60130000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-12 12:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мая Николова
  • Телефон/и за контакт: 088 2885196