39 СОУ Петър Динеков София

Доставка на топлинна енергия за нуждите на 39 СУ "П.Динеков"

Дата и час на публикуване: 2017-05-05 13:54:36
АОП номер: 02407-2017-0002 Статус: възложена

Предмет на настоящата обществена поръчка е "Доставка на топлинна енергия за нуждите на 39 СУ"П.Динеков", в съответствие с изискванията на Закона за енергетика и Наребата №16-334/06.04.2007г. за топлоснабдяването.

Достовката на топлинна енергия следва да е по цени с качество, което да съответства на"Общите условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация С-я" ЕАД на потребителите в гр.София".

Характерът на потреблението е втора категория, за нуждите на стопански потребител.

Количеството топлинна енергия се отчита ежемесечно по топломер.

Срок за изпълнение 3/три/ години считано от датата на подписване на договора за обществена поръчка.

Мяста на изпълнение - сградата на 39 СУ, с адрес гр.София, ж.к.Младост 2ул."В.Карагьозов"6

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0002316
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 112500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): BG411
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Камелия Никифорова
  • Телефон/и за контакт: 02 885 91 39
Документи