Първо Начално Училище Христо Смирненски - град Омуртаг

Обществената поръчка се състои в извършване на периодична доставка на хранителни продукти с транспорт на изпълнителя до кухнята на Първо Начално Училище “Христо Смирненски”, град Омуртаг за учебната 2016/ 2017 г. (от 15.09.2016 г. до 31.05.2017 г.).

Дата и час на публикуване: 2016-03-29 15:50:06Последна промяна: 2016-03-29 15:44:07
ID номер: 9051840 Статус: възложена

Обществената поръчка се състои в извършване на периодична доставка на хранителни продукти с транспорт на изпълнителя до кухнята на Първо Начално Училище “Христо Смирненски”, град Омуртаг за учебната 2016/ 2017 г. (от 15.09.2016 г. до 31.05.2017 г.). Обществената поръчка се състои от две обособени позиции:Обособена позиция № 1: “Хляб, тестени и сладкарски изделия. Мляко и млечни продукти. Месо и месни продукти. Олио, оцет, варива, подправки и други хранителни продукти” и Обособена позиция № 2: “Плодове и зеленчуци в пресен вид”. Всеки от участниците може да участва за една или и за двете обособени позиции.

Индивидуален номер на процедурата: 0000607
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Омуртаг
Прогнозна стойност: 52000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-07 16:20:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Стелиян Борисов
  • Телефон/и за контакт: 060 564 025
Документи