Детска градина 173 Звънче - София

Периодична доставка на хранителни продукти за Целодневна детска градина (ЦДГ) № 173 „Звънче”, находяща се на територията на Столична община, район „Подуяне”

Дата и час на публикуване: 2015-12-04 20:08:40
АОП номер: 02698-2015-0003 Статус: затворена

Периодична доставка на хранителни продукти за Целодневна детска градина (ЦДГ) № 173 „Звънче”, находяща се на територията на Столична община, район „Подуяне”, кв. „Хаджи Димитър“, ул. „Златица“ № 46, и филиал „Алиса” - кв. „Хаджи Димитър“, ул. „Филип Тотю“ № 24, по заявки с посочен асортимент, направени от директора на детската градина или упълномощено (назначено) от него лице, в 2 /две/ обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти, невключени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания; - Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти, включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

Индивидуален номер на процедурата: 0000457
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 110000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000, 15980000, 03310000, 03200000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-04 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: doris_2005@abv.bg - Дора Лисева; Гео Георгиев - Адвокат
 • Телефон/и за контакт: 02 9478478
Документи
 • Решение 02698-2015-0003

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-04 20:14:01
 • Обявление - 02698-2015-0003

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-12-04 20:14:04
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 04.12.2015г. - УЧАСТНИЦИТЕ ДА РАБОТЯТ ПО БЛАНКИ НА НАСТОЯЩАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ !!! Съобразени изменения в документацията, във връзка с изменения на ЗОП към 04.12.2015г.

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-05 23:55:34
 • Протокол на комисията 05.01.2016-20.01.2016г. - отваряне на плик №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-25 17:27:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000043828957
  Удостоверено време: 25.01.2016 17:27:56
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2016 15:27:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисия от 10.02.2016г. разглеждане и оценка на допълнително представените документи от участниците съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, отваряне на Плик №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 22:02:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044586313
  Удостоверено време: 16.02.2016 22:02:48
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2016 20:02:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на Плик №3 - ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 22:38:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044586673
  Удостоверено време: 16.02.2016 22:38:14
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2016 20:38:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 - отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-26 15:13:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044827696
  Удостоверено време: 26.02.2016 15:13:59
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2016 13:13:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-26 15:14:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044827698
  Удостоверено време: 26.02.2016 15:14:05
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2016 13:14:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори