Тролейбусен Транспорт ЕООД

Доставка на 14 броя нови тролейбуси в изпълнение па проект „Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020

Дата и час на публикуване: 2017-04-21 14:44:59Последна промяна: 2017-04-21 15:40:32
АОП номер: 00262-2017-0001 Статус: отворена

Настоящата поръчка е с предмет: „Доставка на 14 броя нови тролейбуси в изпълнение па проект „Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Тролейбусът да е единичен – 12 м, с европейско одобрение, климатик, 100% нисък под и усилена батерия за осигуряване на самоход до 5 км без наличие на електрическо захранване във ВКМ и с капацитет най-малко 75 пътника. Тролейбусите следва да имат техническа възможност да се наклонят, така че височината на стъпалото да бъде не повече от 7 см, ако височината на тротоара е 18 см или повече. Минимални технически характеристики са подробно посочени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.

Индивидуален номер на процедурата: 0002222
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Плевен
Прогнозна стойност: 10724000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34622300
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-30 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ангел Василев Несторов
 • Телефон/и за контакт: +359 64839078
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-21 14:40:34
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069630093
  Удостоверено време: 21.04.2017 14:40:34
  Удостоверено време по UTC: 21.04.2017 11:40:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-04-21 14:40:39
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069630100
  Удостоверено време: 21.04.2017 14:40:39
  Удостоверено време по UTC: 21.04.2017 11:40:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Титул документация - 14 бр.тролейбуси

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-24 16:00:09
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069732143
  Удостоверено време: 24.04.2017 16:00:09
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2017 13:00:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РАЗДЕЛ 1 - Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-04-24 16:01:01
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069732168
  Удостоверено време: 24.04.2017 16:01:01
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2017 13:01:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РАЗДЕЛ 2 - Методика за определяне на комплексна оценка

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2017-04-24 16:02:27
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069732222
  Удостоверено време: 24.04.2017 16:02:27
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2017 13:02:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РАЗДЕЛ 3 - Указание за подготовката на образците

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-24 16:02:42
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069732233
  Удостоверено време: 24.04.2017 16:02:42
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2017 13:02:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи от №1 до №11

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-24 16:03:02
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069732243
  Удостоверено време: 24.04.2017 16:03:02
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2017 13:03:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РАЗДЕЛ 4 - Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-24 16:03:14
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069732253
  Удостоверено време: 24.04.2017 16:03:14
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2017 13:03:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РАЗДЕЛ 5 - Ред на провеждане на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-24 16:03:30
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069732267
  Удостоверено време: 24.04.2017 16:03:30
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2017 13:03:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори