Община Тетевен

"Основен и текущ ремонт на участъци от общински пътища и улици на територията на община Тетевен"

Дата и час на публикуване: 2017-04-13 15:43:27
ID номер: 9063388 Статус: отворена

Предмет на настоящата поръчка, осъществявана от Община Тетевен по реда на Глава двадесет и шеста за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП е "Основен и текущ ремонт на участъци от общински пътища и улици на територията на община Тетевен". Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в изпълнението на СМР, сходни с предмета на настоящата поръчка, на когото Община Тетевен ще възложи изпълнението на дейностите, предмет на поръчката. Срока за изпълнение започва да тече от датата на сключване на договора и обхваща периода до 31.12.2017 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002200
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 265416.67 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-04-28 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Веселина Маринова - Гл. експерт ППО
 • Телефон/и за контакт: 0678/52200, в.108
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-04-13 16:16:31
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069354915
  Удостоверено време: 13.04.2017 16:16:31
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2017 13:16:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-04-13 16:16:42
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069354926
  Удостоверено време: 13.04.2017 16:16:42
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2017 13:16:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-13 16:16:54
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069354934
  Удостоверено време: 13.04.2017 16:16:54
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2017 13:16:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-04-13 16:17:05
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069354943
  Удостоверено време: 13.04.2017 16:17:05
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2017 13:17:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-13 16:17:17
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069354949
  Удостоверено време: 13.04.2017 16:17:17
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2017 13:17:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-13 16:17:31
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069354958
  Удостоверено време: 13.04.2017 16:17:31
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2017 13:17:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за промяна на мястото за отваряне на офертите

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-04-28 16:14:13
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069824121
  Удостоверено време: 28.04.2017 16:14:13
  Удостоверено време по UTC: 28.04.2017 13:14:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори