Процедури по чл.20, ал.1 - SOP.bg

регистрирай се безплатно

Видове процедури по чл.20, ал.1: Открита процедура, Ограничена процедура, Състезателна процедура с договаряне, Договаряне с предварителна покана за участие, Договаряне с публикуване на обявление за поръчка, Състезателен диалог, Партньорство за иновации, Договаряне без предварително обявление, Договаряне без предварителна покана за участие, Договаряне без публикуване на обявление за поръчка, Конкурс за проект.

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 9
 • "Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води за нуждите на община Дългопол за 2017 г."

  АОП номер: 778812
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2017-03-24 13:36:08
  Разгледай досие
 • "Доставка на медицински изделия, които не се заплащат от НЗОК за нуждите на специалисти-Очни болести"

  АОП номер: 00867-2017-0001
  Вид на процедурата: Открита процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-03-21 15:26:15
  Разгледай досие
 • Периодични доставки на прогнозно количество 100 000 л.гориво за зареждане на училищни автобуси за период от 4 години. 2.Прогнозно количество 80 000 л. гориво за отопление

  АОП номер: 03880-2017-0001
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2017-03-16 14:58:38
  Разгледай досие
 • "Доставка на вода за питейнобитови нужди и отвеждане на отпадъчни води за нуждите на Община Ситово и второстепенните й разпоредители"

  АОП номер: 775183
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2017-03-06 15:32:37
  Разгледай досие
 • Доставка на природен газ за нуждите на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника - гр. Пловдив за отоплителни сезони 2017 - 2021 г.

  АОП номер: 01229-2017-0001
  Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 13:23:35
  Разгледай досие