Пазари Изток ЕАД

Реконструкция на пазарна площадка пред бл. 58 в Студентски град

Дата и час на публикуване: 2017-05-16 17:10:37Последна промяна: 2017-05-16 17:07:21
Статус: отворена

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:

- временно строителство, в т.ч.: изграждане на временна приобектова база (по преценка), осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, извозване и депортиране на строителни отпадъци, ликвидиране на временна база, почистване на строителна площадка;

- демонтажни работи;

- доставка на необходимите материали;

- СМР;

- изработване на изпълнителна и екзекутивна документации;

- упражняване функциите на координатор по безопасност и здраве;

- всички дейности по приемане на строежа;

- обезпечаване на гаранционната оотговорност и остраняване на проявени дефекти през гаранционния период.

Индивидуален номер на процедурата: 0002348
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 269500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-02 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Емил Диновски (технически въпроси); Иглика Панайотова
 • Телефон/и за контакт: 02/870 50 54
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-05-16 17:07:10
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070273608
  Удостоверено време: 16.05.2017 17:07:10
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2017 14:07:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към обявата за събиране на оферти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-16 17:07:19
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070273610
  Удостоверено време: 16.05.2017 17:07:19
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2017 14:07:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-05-16 17:31:36
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070274369
  Удостоверено време: 16.05.2017 17:31:36
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2017 14:31:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Идеен проект за реконструкция

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2017-05-16 17:45:09
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070274708
  Удостоверено време: 16.05.2017 17:45:09
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2017 14:45:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори