Община Дулово
  • Начало

Профил на купувача - начало

Предоставяне на консултантски услуги за Община Дулово, област Силистра по подготовката, управлението и отчитането на проекти по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“ по четири обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Предоставяне на консултантски услуги по проект: „Основен ремонт на СОУ „Васил Левски“ с внедряване на мерки за енергийна ефективност” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Предоставяне на консултантски услуги по проект „Рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в Община Дулово” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Предоставяне на консултантски услуги по проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в Община Дулово“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Предоставяне на консултантски услуги по проект: „Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на с. Руйно и с. Боил община Дулово”
Процедури по чл.20, ал.2
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-05 17:00:00