Детска градина № 105 Ракета - град София

Доставка за период от една календарна година на хранителни продукти, осъществявани чрез покупка за нуждите на ДГ № 105 „Ракета“. Доставките следва да се изпълнят в пълно съответствие с Техническата спецификация на хранителните продукти и действащите правила, норми и изисквания. Ще се доставят следните групи храни: 1. Хляб и закуски; 2. Месо, риба и колбаси; 3.Мляко и млечни продукти; 4.Трайни продукти и консерви; 5.Натурални плодови сокове; 6.Плодове и зеленчуци. Начин на изпълнение на обществената поръчка – чрез ежедневни и ежеседмични/месечни периодични доставки до франко складовите помещения на Възложителя.

Дата и час на публикуване: 2017-05-11 10:50:21Последна промяна: 2017-07-07 11:58:07
АОП номер: 02706-2017-0001 Статус: затворена

Доставка за период от една календарна година на хранителни продукти, осъществявани чрез покупка за нуждите на ДГ № 105 „Ракета“. Доставките следва да се изпълнят в пълно съответствие с Техническата спецификация на хранителните продукти и действащите правила, норми и изисквания. Ще се доставят следните групи храни: 1. Хляб и закуски; 2. Месо, риба и колбаси; 3.Мляко и млечни продукти; 4.Трайни продукти и консерви; 5.Натурални плодови сокове; 6.Плодове и зеленчуци. Начин на изпълнение на обществената поръчка – чрез ежедневни и ежеседмични/месечни периодични доставки до франко складовите помещения на Възложителя.

Индивидуален номер на процедурата: 0002326
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 75000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-16 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи